Bryggöversikt

B-bryggan

C-bryggan

A-bryggan

Särskilda regler för Fånäs Båtklubb


1. Båtplatsen disponeras ett år i taget. Medlem i Fånäs Fastighetsägarförening anmäler intresse för båtplats till båtklubbens kassör inför kommande båtsäsong senast

    innan årets slut och inbetalar årsavgiften till klubbens PG senast sista februari nästkommande år innan båtsäsongen börjar. Resterande platser disponeras av båtklubben. 

    Fastighetsägare kan efter detta datum inte göra anspråk på båtplats förrän tidigast efterföljande års båtsäsong.


2. Båtplats får ej hyras ut i andra hand.


3. Båtar ska vara avlägsnade från bryggområdet innan 15 oktober eller senast dagen före planerad bryggupptagning.


4. Förtöjning av båt ska ske mitt för respektive bryggnummer, med förtöjningstampar och förtöjningsfjädrar enligt sjöförsäkringsbolagens villkor samt med erforderligt antal

    fendrar. För förtöjning ansvarar respektive enskild medlem.


5. Grinden ska alltid hållas låst.


6. Sopor ska alltid medtas från Båtklubbens område.


7. Parkering av bilar respektive båttrailers sker lämpligtvis på den nya parkeringsplatsen vid Arosvägen.


8. Båtplatsinnehavare är skyldiga att följa Hamnkaptenens anvisningar.


9. Fiske, bad och grillning inom Båtklubbens område är förbjudet.


10. Vid användning av el ska särskilda elregler iakttas. El får tillfälligt nyttjas från båtklubbens elstolpar med godkänd skarvsladd.


11. Genom att betala årsavgiften godkänner medlem samtidigt att hens personuppgifter får registerhållas i klubbens medlemsförteckning under medlemstiden.